Doporučení při montáži


Ošetření připojovací spáry


Kritickým bodem, na který se při výměně oken s železnou pravidelností zapomíná, je způsob ošetření připojovací spáry mezi oknem a panelem. Při použití pouze PUR pěny dochází vlivem infiltrace vodních par do připojovací spáry k narušení izolantu mezi panelem a oknem a následnému promrzáním vnitřních špalet, kondenzaci vody a vzniku plísní v ostění. Společnost SULKO používá při návrhu konstrukce připojovací spáry nejmodernější metody a materiály. Z venkovní strany jsou to vodovzdorné, avšak paropropustné materiály - předstlačené polyuretanové pásky se strukturou otevřených buněk. Z vnitřní strany pak jsou to parozábrany - butylové nebo hliníkové vyztužené fólie - případně akrylový tmel v kombinaci s těsnicím vymezujícím provazcem. Všechny tyto materiály lze povrchově dále upravovat lištováním, omítnutím nebo nátěrem. Na takto provedenou montáž okna SULKO poskytuje až desetiletou záruku na nezměněné tepelně-technické parametry a těsnost.


Montáž suchou cestou - jeden byt, jeden den


Nezbytnou součástí výměny oken je začištění vnitřní i venkovní špalety, která byla narušena při výměně okna. Mimo klasické zednické zapravení interiérovou a exteriérovou stěrkou s následným vymalováním místnosti nabízí SULKO možnost výměny oken tzv. suchou cestou, tj. bez nutnosti zednických prací. To předpokládá použití jednoho ze systémů oken SULKO NR nebo SULKO HR+. Nespornou výhodou tohoto řešení je výměna oken jednoho panelového bytu během jednoho dne, a to včetně vnitřních úprav. Při tomto řešení jsou použity různé druhy obkladových lišt, které jsou barevně shodné s profily oken. Tyto prvky umožňují bezproblémovou údržbu a vyřešení i toho nejsložitějšího detailu.


SULKO MIV


Jednou z nejvíce opomíjených částí panelového domu jsou meziokenní vložky. Ve většině případů se jedná o rámovou dřevěnou konstrukci opatřenou na vnější straně zpravidla skleněnou tabulí, zevnitř pak dřevotřískovou deskou s vnitřní tepelnou izolací na úrovni 2 cm tl. desky polystyrenu. Resumé znaleckých posudků je jednoznačné - zásadně vyměnit současně s okny.

Doporučené řešení SULKO spočívá v záměně stávající MIV za nový prefabrikovaný dílec na bázi Cetris desky. Šířka MIV je totožná s šířkou panelu, venkovní stranu tvoří cementotřísková deska cetris o tloušťce 12mm a vnitřní stranu deska sádrokartonu rovněž o tloušťce 12mm.Tepelnou izolaci tvoří polyuretanová pěna, která je chráněna z obou stran parozábranou. Okenní a dveřní otvor je lemován překližkou o tloušťce 24 mm, kotvení MIV vůči panelu zabezpečují kluzné kotvy. Spára v napojení MIV na panel je provedena pružně bez zednických prací nebo mokrých procesů, povrchová úprava je pak volbou investora. Samozřejmostí je certifikace výrobku.

Tyto dílce dodáváme v provedení buď bez požární odolnosti nebo s požární odolností EW30 a EW60.

Doporučené řešení SULKO MIV umožňuje:
•    dodržení ČSN 730540:2005, a to i v doporučených hodnotách
•    odolnost proti požáru a zakouření
•    difúzní uzávěru připojovací spáry
•    eliminaci veškerých zednických prací
•    výměnu oken a MIV v bytě za jeden den


SULKO LMS


Při sanaci otvorových výplní v panelových soustavách se poměrně často setkáváme s problematikou lehké lodžiové stěny osazované do skeletu budovy jako pomocný stavební dílec. Tyto stěny pak byly osazovány okny a dveřmi malých rozměrů většinou otvíravými kolem svislé případně vodorovné osy, které vyžadovaly pouze minimální nároky na statickou stabilitu stěn. Vzhledem ke své konstrukci a stáří jsou stávající lehké lodžiové stěny v současné době zcela nevyhovující z hlediska svých tepelně izolačních schopností, nezřídka je silně narušena jejich statika a spáry po obvodu stěn jsou nefunkční. Ponechat tuto část domu při výměně oken bez sanace je potom velkým rizikem.

V případě, že se výměna oken dotýká i tohoto dílce, nabízí SULKO řešení v podobě systému lehkých montovaných stěn SULKO LMS. Jedná se o sendvičové panely, jejichž venkovní stranu tvoří cementotřísková deska cetris o tloušťce 12 mm a vnitřní stranu deska sádrokartonu rovněž o tloušťce 12 mm. Tepelnou izolaci tvoří polyuretanová pěna, která je chráněna z obou stran parozábranou. Celková tloušťka panelů je 130 mm. Okenní a dveřní otvor je lemován překližkou o tloušťce 24 mm, kotvení MIV vůči panelu zabezpečují kluzné kotvy. Spára v napojení LMS na panel je provedena pružně bez zednických prací nebo mokrých procesů, povrchová úprava je pak volbou investora. Samozřejmostí je certifikace výrobku.

Doporučené řešení SULKO LMS umožňuje:
•    dodržení ČSN 730540:2005, a to i v doporučených hodnotách
•    difúzní uzávěru připojovací spáry
•    eliminaci veškerých zednických prací
•    výměnu oken a lodžiových stěn v bytě za jeden den

Prezentace systému pro Vás
SULKO nabízí všem obchodním partnerům prezentace uceleného systému výměny oken a souvisejících normových požadavků formou seminářů, přednášek a technických prezentací určených pro bytová družstva i společenství vlastníků. Pro bližší informace se obraťte na svého prodejce oken SULKO.
družstva i společenství vlastníků. Pro bližší informace se obraťte na svého prodejce oken SULKO.